Wrong Turn 4: Bloody Beginnings (2011) Greek Subtitles


A group of college students gets lost in a storm during their snowmobiling trip and takes shelter in an abandoned sanitarium which, unbeknown to them, is home to three deformed cannibals.

Release:

IMDB: 4.5

Genders: Horror

Countries: USA, Germany

Time: 93 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
24KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

Wrong.Turn.4.2011.DVDRip.XviD.AC3-SiC

Create By
T3LL4V1S10N
Comment
HD ΤΑΙΝΙΕΣ 4 FREE http://hdtainies4free.blogspot.com

List other Greek Subtitle

Greek Wrong.Turn.4.2011.DVDRip.XviD.AC3-SiC 2 years ago 1 24KB HD ΤΑΙΝΙΕΣ 4 FREE http://hdtainies4free.blogspot.com

Subtitle Preview

1
00:00:26,250 --> 00:00:28,050
¸÷ïõìå 182 áóèåíåßò.

3
00:00:28,153 --> 00:00:29,752
Ïé ðåñéóóüôåñïé åßíáé áðáßóéá ðáñáìïñöùìÝíïé..

4
00:00:29,753 --> 00:00:31,316
..ëüãù áéìïìéîéþí êáé ãåíåôéêþí áíùìáëéþí.

5
00:00:31,423 --> 00:00:33,823
Ç ðôÝñõãá "Ã" åßíáé õøßóôçò áóöáëåßáò.

6
00:00:33,925 --> 00:00:38,157
ÊÜèå áóèåíÞò åäþ ðÝñá, èåùñåßôáé åðéêßíäõíïò
Loading...