Where Eagles Dare (1969) Greek Subtitles


Allied agents stage a daring raid on a castle where the Nazis are holding an American General prisoner...

Release:

IMDB: 7.7

Genders: Action, Adventure, War

Countries: English, German

Time: 158 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
23.976
Files
1
File Size
29.1KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

Where Eagles Dare 1968 720p BRRip x264 vice

Create By
vice
Comment

List other Greek Subtitle

Greek Where Eagles Dare 1968 720p BRRip x264 vice 2 years ago 1 29.1KB
Greek Where.Eagles.Dare.1968.DVDRip.XviD-anx 2 years ago 1 26.3KB

Subtitle Preview

1
00:00:44,101 --> 00:00:49,107
¼ðïõ ôïëìïýí ïé áåôïß

2
00:03:38,582 --> 00:03:42,419
¼ëá Ýôïéìá åäþ. ÁíáìÝíïõìå ôï óÞìá óáò.

3
00:03:58,562 --> 00:04:00,314
ÅíôÜîåé, üâåñ. ÔÝëïò.

4
00:04:11,868 --> 00:04:15,038
Ï Üíèñùðüò ìáò Ýêáíå
áíáãêáóôéêÞ ðñïóãåßùóç óôéò 2 ôï ðñùß.

5
00:04:15,205 --> 00:04:19,209
Ç ÁÄÓÕÄ, óïöÞ üðùò ðÜíôá,
äåí ìáò åíçìÝñùóå ðáñÜ óôéò 10 ôï ðñùß.

6
Loading...