The Cider House Rules (2000) Greek Subtitles


A compassionate young man, raised in an orphanage and trained to be a doctor there, decides to leave to see the world.

Release:

IMDB: 7.4

Genders: Drama, Romance

Countries: USA

Time: 126 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
41.7KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

The.Cider.House.Rules.1999.720p.BluRay.x264-HALCYON

Create By
T3LL4V1S10N
Comment
by •••T3LL4V1S10N™•••

List other Greek Subtitle

Greek The Cider House Rules one year ago 1 38.8KB Synched to the CIDERHOUSE 700 MB release (no uploader name). Enjoy!!
Greek The Cider House Rules 1999 2 years ago 1 38.8KB Synched to the CIDERHOUSE 700 MB release (no uploader name). Enjoy!!
Greek The.Cider.House.Rules.1999.720p.BluRay.x264-HALCYON 2 years ago 1 41.7KB by •••T3LL4V1S10N™•••
Greek Cider House Rules GRE 2 years ago 1 39.5KB

Subtitle Preview

1
00:01:40,817 --> 00:01:44,988
È Å Á Ó Ô Ï Í Ù Ê Å Á Í Ï2
00:01:50,243 --> 00:01:52,078
Óå ðïëëÜ ìÝñç ôïõ êüóìïõ..

3
00:01:52,329 --> 00:01:54,998
..ïé íÝïé áöÞíïõí ôá óðßôéá ôïõò êáé öåýãïõí ìáêñõÜ..

4
00:01:55,248 --> 00:01:57,834
..ðñïò áíáæÞôçóç åíüò êáëýôåñïõ áýñéï.

5
00:01:58,084 --> 00:02:02,380
Ôá ôáîßäéá ôïõò óõ÷íÜ óõíïäåýïíôáé
Loading...