Sleepers (1996) Macedonian Subtitles


After a prank goes disastrously wrong, a group of boys are sent to a detention center where they are brutalized; over 10 years later, they get their chance for revenge.

Release:

IMDB: 7.5

Genders: Crime, Drama, Thriller

Countries: USA

Time: 147 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
62.3KB
Language
Macedonian
Release Type
N/A
Relase Info:

SleepersMKD

Create By
Cleon
Comment

List other Macedonian Subtitle

Macedonian SleepersMKD 2 years ago 1 62.3KB

Subtitle Preview

1
00:01:00,000 --> 00:01:05,000
Ç À Ñ Ï À Í È

2
00:01:12,000 --> 00:01:14,596
Îâà å âèñòèíñêà ïðèêàçíà çà äðóãàðñòâî
êîå òå÷å ïîäëàáîêî îä êðâòà.&
Loading...