Shallow Grave (1995) Hebrew Subtitles


Three friends discover their new flatmate dead but loaded with cash.

Release:

IMDB: 7.4

Genders: Crime, Thriller

Countries: English

Time: 92 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
15.3KB
Language
Hebrew
Release Type
N/A
Relase Info:

Shallow Grave HEB

Create By
Cleon
Comment

List other Hebrew Subtitle

Hebrew Shallow Grave HEB 2 years ago 1 15.3KB

Subtitle Preview

{1}{1}25.000
{100}{295}úåøâí ò"é öååú ãåáé
{301}{457}...àðé îáéà ùìîåú|!åìà îúøáøá áæä
{554}{642}.àðé ìà îúáééù. éãòúé àäáä
{648}{703}.éãòúé ãçéä
Loading...