Scarface (1983) Macedonian Subtitles


In 1980 Miami, a determined Cuban immigrant takes over a drug cartel while succumbing to greed.

Release:

IMDB: 8.3

Genders: Crime, Drama

Countries: English, Spanish

Time: 170 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
52.6KB
Language
Macedonian
Release Type
N/A
Relase Info:

Scarface MAC

Create By
Cleon
Comment

List other Macedonian Subtitle

Macedonian Scarface MAC 2 years ago 1 52.6KB

Subtitle Preview

1
00:00:21,748 --> 00:00:25,864
Âî Ì༠1980, Ôèäåë Êàñòðî îòâîðè
ïðèñòàíèøòå âî Ìàðèåë, Êóáà,

2
00:00:25,948 --> 00:00:29,850
ñî î÷èãëåäíà íàìåðà
ä
Loading...