Scarface (1983) Greek Subtitles


In 1980 Miami, a determined Cuban immigrant takes over a drug cartel while succumbing to greed.

Release:

IMDB: 8.3

Genders: Crime, Drama

Countries: English, Spanish

Time: 170 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
56.6KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

720p XviD HD moviesbyrizzo

Create By
michaelrizzo
Comment
720p XviD HD (moviesbyrizzo)

List other Greek Subtitle

Greek Scarface.1983.720p.BluRay.DD5.1.x264-Q0S 8 months ago 1 56.5KB
Greek 720p XviD HD moviesbyrizzo 2 years ago 1 56.6KB 720p XviD HD (moviesbyrizzo)
Greek N/A 2 years ago 1 54.4KB

Subtitle Preview

1
00:00:18,860 --> 00:00:22,940
Ôïí ÌÜéï ôïõ 1980, ï ÊÜóôñï
Üíïéîå ôï ëéìÜíé ÌáñéÝë

2
00:00:23,072 --> 00:00:26,939
áðïóêïðþíôáò ðñïöáíþò
íá áöÞóåé êÜðïéïõò Êïõâáíïýò

3
00:00:27,076 --> 00:00:30,197
íá ðÜíå óôïõò óõããåíåßò ôïõò
óôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò.

4
00:00:30,330 --> 00:00:34,624
Óå åâäïìÞíôá äýï þñåò,
3.000 ðëïßá ðÞãáí óôçí Êïýâá.

5
00:00:34,750 --> 00:00:37,953
Loading...