Scarface (1983) Bulgarian Subtitles


In 1980 Miami, a determined Cuban immigrant takes over a drug cartel while succumbing to greed.

Release:

IMDB: 8.3

Genders: Crime, Drama

Countries: English, Spanish

Time: 170 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
49KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

720p XviD HD moviesbyrizzo

Create By
michaelrizzo
Comment
720p XviD HD (moviesbyrizzo)

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian 720p XviD HD moviesbyrizzo 2 years ago 1 49KB 720p XviD HD (moviesbyrizzo)
Bulgarian Scarface-Bulgarian[Xsubt.com][6471762211] 3cd 2 years ago 3 52.1KB

Subtitle Preview

1
00:00:18,520 --> 00:00:22,520
Ìàé 1980 - Ôèäåë Êàñòðî îòâàðÿ
ïðèñòàíèùåòî â Ìàðèåë, Êóáà,

2
00:00:22,720 --> 00:00:26,440
ñ ÿâíàòà öåë äà ïîçâîëè
íà ÷àñò îò ïîäàíèöèòå ñè

3
00:00:26,640 --> 00:00:29,800
äà îòèäàò ïðè ðîäíèíèòå ñè,
æèâååùè â Ùàòèòå.

4
00:00:29,920 --> 00:00:34,080
Ñëåä 72 ÷àñà, 3 000 àìåðèêàíñêè
êîðàá÷åòà ñå îòïðàâÿò êúì Êóáà.

5
Loading...