Predator (1987) Greek Subtitles


A team of commandos on a mission in a Central American jungle find themselves hunted by an extra-terrestrial warrior.

Release:

IMDB: 7.8

Genders: Action, Sci-Fi, Thriller

Countries: USA

Time: 107 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
13.7KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

Predator.1987.1080p.PROPER.BluRay.x264-aAF

Create By
T3LL4V1S10N
Comment
«Μετάφραση/Υποτιτλισμός» •••◄T3LL4V1S10N™►•••

List other Greek Subtitle

Greek Predator.1987.1080p.PROPER.BluRay.x264-aAF 2 years ago 1 13.7KB «Μετάφραση/Υποτιτλισμός» •••◄T3LL4V1S10N™►•••
Greek Predator.1987.BRRip.720p.H264-3Li 2 years ago 1 13.9KB
Greek Predator1987-Greek[Xsubt.com][3898102501] 2 years ago 1 14KB

Subtitle Preview

1
00:03:57,801 --> 00:04:01,867
- Åßóáé óå öüñìá âëÝðù, Íôáôò.
- ÐÝñáóå áñêåôüò êáéñüò, ÓôñáôçãÝ.

2
00:04:01,992 --> 00:04:04,536
¸ëá, ðÝñíá ìÝóá.

3
00:04:04,537 --> 00:04:09,000
Ðñéí 18 þñåò, ÷Üóáìå Ýíá åëéêüðôåñï...
ì´Ýíáí áðü ôïõò õðïõñãïýò..

4
00:04:09,125 --> 00:04:11,334
..áõôÞò ôçò õðÝñï÷çò, ìéêñÞò ÷þñáò.

5
00:04:11,335 --> 00:04:16,298
¸÷ïõìå Ýíáí ðïìðïäÝêôç
Loading...