On Guard (1998) Bulgarian Subtitles


The Comte de Gonzague schemes against his cousin, the Duc de Nevers, even though he is the Duke's heir and will inherit his estates. The Count has kept secret the existence of the Duke's ...

Release:

IMDB: 7

Genders: Drama, Adventure

Countries: French, Italian

Time: 128 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
35.8KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Le Bossu 1997

Create By
neandertal
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Le Bossu 1997 2 years ago 1 35.8KB

Subtitle Preview

1
00:02:03,957 --> 00:02:08,189
ÃÚÐÁÓØÊÎÒÎ

2
00:02:42,963 --> 00:02:44,021
Àíãàðä!

3
00:02:45,866 --> 00:02:47,959
Áëàãîäàðÿ âè, ãîñïîäà. Ñâîáîäíà èãðà.

4
00:02:52,439 --> 00:02:54,100
Âíèìàâàéòå äà íå ñå íàðàíèòå.

5
00:02:54,241 --> 00:02:57,768
Ôåõòîâêàòà å èçêóñòâîòî
íà ðàçãîâîðà ìåæäó îðúæèÿ.

6
00:03:03,217 --> 00:03:06,880
Òóê âè ó÷èì íà îöåëÿâàíå.
Loading...