Notting Hill (1999) Bulgarian Subtitles


The life of a simple bookshop owner changes when he meets the most famous film star in the world.

Release:

IMDB: 7

Genders: Drama, Comedy, Romance

Countries: English, Spanish

Time: 124 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
27.1KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

nhl.1999.dvdrip.divx-pf BUL

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian nhl.1999.dvdrip.divx-pf BUL 2 years ago 1 27.1KB

Subtitle Preview

{545}{658}{Y:i}Ïî-êúñíî äíåñ ùå èìàìå âúçìîæíîñò|äà ãîâîðèì ñ Àíà Ñêîò-
{658}{786}{Y:i}íàé-ãîëÿìàòà õîëèâóäñêà çâåçäà,|÷èéò
Loading...