Night of the Living Dead (1968) Greek Subtitles


A group of people hide from bloodthirsty zombies in a farmhouse.

Release:

IMDB: 8

Genders: Drama, Mystery, Horror

Countries: USA

Time: 96 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
13.4KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

Night of the Living Dead XviD

Create By
OrientalPrince
Comment

List other Greek Subtitle

Greek Night of the Living Dead XviD 2 years ago 1 13.4KB

Subtitle Preview

{3}{61}ÐÑÏÓÏ×Ç:|Ôï ðñüãñáììá|(óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ êáé|ôïõ Þ÷ïõ) ðïõ ðåñéÝ÷åé áõôü ôï D.V.D|Ý÷åé ôçí Ýãêñéóç|ôï&#
Loading...