Night of the Living Dead (1968) Bulgarian Subtitles


A group of people hide from bloodthirsty zombies in a farmhouse.

Release:

IMDB: 8

Genders: Drama, Mystery, Horror

Countries: USA

Time: 96 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
15.5KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Night of the Living Dead XviD

Create By
OrientalPrince
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Night of the Living Dead XviD 2 years ago 1 15.5KB

Subtitle Preview

1
00:00:00,152 --> 00:00:02,461
Ñîáñòâåíèêúò íà àâòîðñêèòå ïðàâà å äàë
ëèöåíç çà ïðîãðàìàòà (âêëþ÷èòåëíî è
çâóêîâàòà ôî
Loading...