Metropolis (1927) Bulgarian Subtitles


In a futuristic city sharply divided between the working class and the city planners, the son of the city's mastermind falls in love with a working class prophet who predicts the coming of a savior to mediate their differences.

Release:

IMDB: 8.3

Genders: Sci-Fi, Drama

Countries: Germany

Time: 153 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
3.4KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Metropolis

Create By
OrientalPrince
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Metropolis 2 years ago 1 3.4KB

Subtitle Preview

{2275}{2375}Äåíÿò èçòå÷å.
{4575}{4775}Ðàáîòíè÷åñêèÿò ãðàò,|äúëáîêî ïîä ïîâúðõíîñòòà íà Çåìÿòà.
{6750}{7025}È âèñîêî ãîðå åäèí ð
Loading...