Memphis Belle (1990) Bulgarian Subtitles


It's May 1943 at a US Army Air Corps base in England. The four officers and six enlisted men of the Memphis Belle - a B-17 bomber so nicknamed for the girlfriend of its stern and stoic ...

Release:

IMDB: 6.9

Genders: Action, Drama, War

Countries: English

Time: 107 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
29.8KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Memphis Belle BUL

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Memphis Belle BUL 2 years ago 1 29.8KB

Subtitle Preview

1
00:00:35,452 --> 00:00:39,730
Ëÿòîòî íà 1943: íàä Åâðîïà
áóøóâà æåñòîêà âúçäóøíà âîéíà.

2
00:00:41,132 --> 00:00:44,568
Âñåêè äåí ñòîòèöè ìëàäè ë
Loading...