Mad Max Beyond Thunderdome (1985) Bulgarian Subtitles


After being exiled from the most advanced town in post apocalyptic Australia, a drifter travels with a group of abandoned children to rebel against the town's queen.

Release:

IMDB: 6.2

Genders: Action, Sci-Fi, Adventure

Countries: English

Time: 107 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
11.8KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Mad Max 3 bg 25fps

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Mad Max 3 bg 25fps 2 years ago 1 11.8KB

Subtitle Preview

{3920}{3990}- Ïðàâî â äåñåòêàòà!|- Îáçàëàãàì ñå, òàòêî!
{4521}{4563}Ïðèáèðàìå ñå íàïðàâî â êúùè.
{4700}{4740}Áîìáèòå ñà ïóñíàòè!
{4997}{5053}Ñ
Loading...