Krull (1983) Bulgarian Subtitles


A prince and a fellowship of companions set out to rescue his bride from a fortress of alien invaders who have arrived on their home planet.

Release:

IMDB: 6

Genders: Action, Adventure, Fantasy

Countries: USA, UK

Time: 121 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
14.3KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Krull-BG

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Krull-BG 2 years ago 1 14.3KB

Subtitle Preview

{5}{62}ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ|Ïðèòåæàòåëÿò íà àâòîðñêîòî ïðàâî å|ëèöåíçèðàë òîâà DVD (âêëþ÷èòåëíî è|ìóçèêàòà êúì &#
Loading...