Johnny Mnemonic (1995) Bulgarian Subtitles


A data courier, literally carrying a data package inside his head, must deliver it before he dies from the burden or is killed by the Yakuza.

Release:

IMDB: 5.6

Genders: Action, Sci-Fi, Crime

Countries: English, Japanese

Time: 96 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
19.1KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Johnny Mnemonic

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Johnny Mnemonic 2 years ago 1 19.1KB

Subtitle Preview

{585}{667}Âòîðàòà ïîëîâèíà íà XXI âåê.
{668}{723}Âñè÷êî å ïîä êîíòðîëà íà êîðïîðàöèèòå.
{724}{827}Ñâåòúò å çàïëàøåí îò íîâà ÷ó&
Loading...