Grease (1978) Bulgarian Subtitles


Good girl Sandy and greaser Danny fell in love over the summer. When they unexpectedly discover they're now in the same high school, will they be able to rekindle their romance?

Release:

IMDB: 7.2

Genders: Romance, Musical

Countries: USA

Time: 110 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
39.8KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Grease 1978 Xvid HD 1080p moviesbyrizzo

Create By
michaelrizzo
Comment
Grease 1978 (Xvid HD 1080p) (moviesbyrizzo)

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Grease 1978 Xvid HD 1080p moviesbyrizzo 2 years ago 1 39.8KB Grease 1978 (Xvid HD 1080p) (moviesbyrizzo)
Bulgarian Grease 1978 DivX 720p moviesbyrizzo 2 years ago 1 43KB for Divx and 720p or 1080p offerings moviesbyrizzo
Bulgarian N/A 2 years ago 4 64.8KB

Subtitle Preview

1
00:00:24,942 --> 00:00:27,486
Ëþáîâòà

2
00:00:27,694 --> 00:00:31,949
å âåëèêîëåïíî íåùî.

3
00:01:10,571 --> 00:01:13,073
Çàìèíàâàì çà Àâñòðàëèÿ
è íÿìà äà òå âèäÿ.

4
00:01:13,282 --> 00:01:15,284
Íå ãîâîðè òàêà, Ñàíäè.

5
00:01:15,450 --> 00:01:18,412
Íî òîâà å èñòèíàòà.
Íàé-õóáàâîòî ëÿòî â æèâîòà ìè,

6
00:01:18,537 --> 00:01:20,622
à òðÿáâà äà çàìèíà!

Loading...