G.I. Jane (1997) Bulgarian Subtitles


A female Senator succeeds in enrolling a woman into Combined Reconnaissance Team training where everyone expects her to fail.

Release:

IMDB: 5.8

Genders: Action, Drama, War

Countries: English

Time: 125 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
13.6KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

BUL

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian BUL 2 years ago 1 13.6KB

Subtitle Preview

{338}{391}Â Èçðàåë ñà ãî|ïðàêòèêóâàëè.
{392}{438}Æåíè â áîé.
{439}{542}Íî ñå îêàçàëî, ÷å ìúæåòå|íå ìîãëè äà ñâèêíàò ñ ãëåäêàòà.
Loading...