Full Metal Jacket (1987) Bulgarian Subtitles


A pragmatic U.S. Marine observes the dehumanizing effects the Vietnam War has on his fellow recruits from their brutal boot camp training to the bloody street fighting in Hue.

Release:

IMDB: 8.3

Genders: Drama, War

Countries: English, Vietnamese

Time: 116 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
24.5KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Full Metal Jacket

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Full Metal Jacket 2 years ago 1 24.5KB

Subtitle Preview

{1}{1}}29
{3410}{3513}Àç ñúì ñåðæàíò Õàðòìàí,|ùå âîäÿ ïîäãîòîâêàòà âè.
{3522}{3610}Ùå îòãîâîðÿòå ñàìî|àêî ñå îáúðíà êúì âàñ.
{3619}{3727}
Loading...