Final Fantasy: The Spirits Within (2001) Bulgarian Subtitles


A scientist makes a last stand on Earth with the help of a ragtag team of soldiers against an invasion of alien phantoms.

Release:

IMDB: 6.4

Genders: Action, Adventure, Animation

Countries: English

Time: 106 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
19.4KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Final Fanstasy

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Final Fanstasy 2 years ago 1 19.4KB

Subtitle Preview

{13}{666}Èçêëþ÷èõòå ëè ïå÷êàòà|ïðåäè äà ãëåäàòå ôèëìà?
{3518}{3577}Âñÿêà íîù, âñå ñúùèÿò ñúí.
{3577}{3619}Ñúùàòà ñòðàííà ïëàí&#
Loading...