Est - Ouest (2000) Bulgarian Subtitles


June 1946: Stalin invites Russian emigres to return to the motherland. It's a trap: when a ship-load from France arrives in Odessa, only a physician and his family are spared execution or ...

Release:

IMDB: 7.5

Genders: Drama, Romance, History

Countries: France, Spain, Russia, Ukraine, Bulgaria

Time: 121 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
25.000
Files
1
File Size
29.5KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

EstOuest 1999-bul

Create By
zalmen
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian EstOuest 1999-bul one year ago 1 29.5KB

Subtitle Preview

1
00:00:09,040 --> 00:00:12,808
Ïðåç þíè 1946 å ïîëó÷åíà
íîâèíà â Ñúâåòñêèòå ïîñîëñòâà


2
00:00:12,920 --> 00:00:15,505
â Ôðàíöèÿ, Áúëãàðèÿ
è &