Cannibal Holocaust (1985) Greek Subtitles


During a rescue mission into the Amazon rainforest, a professor stumbles across lost film shot by a missing documentary crew.

Release:

IMDB: 6

Genders: Horror, Adventure

Countries: Italy

Time: 95 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
16.7KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

CannibalHolocaust

Create By
Soerensen
Comment

List other Greek Subtitle

Greek CannibalHolocaust 2 years ago 1 16.7KB

Subtitle Preview

1
00:02:04,000 --> 00:02:08,800
Ãéá ëüãïõò áõèåíôéêüôçôáò,
ïé óêçíÝò åßíáé ïëüêëçñåò.

2
00:02:09,700 --> 00:02:12,800
¼ëá åßíáé äõíáôÜ ãéá ôïí &#
Loading...