Bruc, the Manhunt (2010) Greek Subtitles


1808. The Napoleonic Army suffers its first defeat at the hands of a single man: a drummer boy who used the Montserrat mountains to echo his drums and send the enemy troops into a panicked ...

Release:

IMDB: 5.6

Genders: Adventure, History

Countries: Spain

Time: 85 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
0B
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

Bruc.the.Manhunt.2010.BDRip.XviD

Create By
Bobcat129
Comment

List other Greek Subtitle

Greek Bruc.the.Manhunt.2010.BDRip.XviD 2 years ago 1 0B
Greek Bruc.La.llegenda.2010.SWESUB.DVDRip.XviD 2 years ago 1 11.5KB Bruc The manhunt
Greek Bruc. El desafio [dvdrip][spanish][AC3-5.1] 2 years ago 1 11.5KB Bruc. La llegenda

Subtitle Preview

1
00:01:03,400 --> 00:01:06,400
Óôéò 6 Éïõíßïõ 1808, ï áÞôôçôïò óôñáôüò
ôïõ ÍáðïëÝïíôá ÂïíáðÜñôç åß÷å óêïðü...

2
00:01:06,400 --> 00:01:09,200
íá êáôáóôñÝøåé ôá áðïèÝìáôá
ðõñßôéäáò ôïõ Éóðáíéêïý óôñáôïý...

3
00:01:09,100 --> 00:01:11,400
êé Ýôóé íá èÝóåé õðü ôïí Ýëåã÷ü
ôïõ üëç ôçí Åõñþðç.

4
00:01:12,700 --> 00:01:14,200
Åíþ áðåß÷å 25 ÷éëéüìåôñá
áðü ôïí óôü÷ï ôçò...

5
Loading...