Brother Bear (2003) Greek Subtitles


When a young Inuit hunter needlessly kills a bear, he is magically changed into a bear himself as punishment with a talkative cub being his only guide to changing back.

Release:

IMDB: 6.8

Genders: Adventure, Animation, Family

Countries: USA

Time: 85 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
22.1KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

Brother Bear

Create By
767jo-chania
Comment

List other Greek Subtitle

Greek Brother Bear 2 years ago 1 22.1KB

Subtitle Preview

1
00:00:44,567 --> 00:00:47,639
Ðñüêåéôáé ãéá ìéá
ðïëý ðáëéÜ éóôïñßá...

2
00:00:48,007 --> 00:00:51,477
áðü ôüôå ðïõ ôá ìåãÜëá ìáìïýè
ðåñéðëáíï&#
Loading...