Ballad of a Soldier (1960) Vietnamese Subtitles


Young Russian soldier Alyosha earns a medal, but asks to visit his mother instead. His journey recounts various kinds of love during wartime.

Release:

IMDB: 8.1

Genders: Drama, Romance, War

Countries: Russian

Time: 88 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
17.3KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Ballad of a Soldier

Create By
Robertino
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Ballad.of.a.Soldier.1959.720p.BluRay.DD5.1.x264-LolHD 2 years ago 1 22.1KB Sync lại toàn bộ phim cho khớp với bản Bluray
Vietnamese Ballad.of.a.Soldier.1959.1080p.Blu-ray.AVC.DTS-HD.MA.5.1-HDCLUB 2 years ago 2 64.5KB Sub của NQK đã chỉnh sửa và sync lại cho khớp với bản Bluray
Vietnamese Ballada o soldateBallad of a Soldier 1959 2 years ago 1 26.1KB Viettorrent.vn - V2T Team sub - LaTaPha -Yogu-Các bạn vui lòng vote hoặc comment để chứng tỏ thiện chí và lời cảm ơn của mình :-)
Vietnamese Ballad of a Soldier 2 years ago 1 24.4KB
Vietnamese Ballad of a Soldier 2 years ago 1 17.3KB

Subtitle Preview

㔱㨀㈀㈀Ⰰ㌀㜀㜀ഀ਀䈀礀 最椀�„挀栀切渀最 琀愀 ᄀ �„戀渀 渀栀愀甀⸀ഀ਀ഀ਀㈀㄀㈀ഀ਀ 㨀㈀㔀㨀㌀㜀Ⰰ ㈀ ⴀⴀ㸀  㨀㈀㔀㨀㐀 Ⰰ㘀㌀㄀ഀ਀䔀洀 ᄀ 挀栀ꄀ礞 爀ꔀ琞 渀栀愀渀栀 ⸀ഀ਀퐀 琀  欀栀渀最 栀漀ꄀ琞 ᄀ�渞最⸀ഀ਀ഀ਀㈀㄀㌀ഀ਀ 㨀㈀㔀㨀㐀㄀Ⰰ㠀㐀  ⴀⴀ㸀  㨀㈀㔀㨀㐀㘀Ⰰ ㌀㠀ഀ਀䈀礀 最椀�„攀洀 ᄀ愁渀最ഀ਀ 氀洀 瘀椀윀挞 �„渀栀 洀礀Ⰰഀ਀ഀ਀㈀㄀㐀ഀ਀ 㨀㈀㔀㨀㐀㘀Ⰰ㄀㐀㐀 ⴀⴀ㸀  㨀㈀㔀㨀㐀㠀Ⰰ㠀㐀 ഀ਀吀栀瀀 猀ꌀ渞 砀甀ꔀ琞 爀愀 洀휀椞ഀ਀ 渀最礀 爀ꔀ琞 渀栀椀섀甞⸀ഀ਀ഀ਀㈀㄀㔀ഀ਀ 㨀㈀㔀㨀㔀㘀Ⰰ㌀㈀㄀ ⴀⴀ㸀  㨀㈀㔀㨀㔀㤀Ⰰ㈀㔀㘀ഀ਀㰀椀㸀一礀 栀愀椀 渀最뀀�椞 挀 ᄀ椁 欀栀渀最㰀⼀椀㸀ഀ਀㰀椀㸀氀渀 砀攀 栀愀礀 欀栀渀最㼀㰀⼀椀㸀ഀ਀ഀ਀㈀㄀㘀ഀ਀ 㨀㈀㘀㨀 Ⰰ㜀㈀㔀 ⴀⴀ㸀  㨀㈀㘀㨀 ㈀Ⰰ㌀㔀㈀ഀ਀嘀渀最Ⰰ 琀�椞 渀最愀礀 ⸀ഀ਀ഀ਀㈀㄀㜀ഀ਀ 㨀㈀㘀㨀 ㈀Ⰰ㘀㈀㜀 ⴀⴀ㸀  㨀㈀㘀㨀 㔀Ⰰ㠀㈀㐀ഀ਀嘀愀猀礀愀Ⰰ ᄀ礀 氀 愀渀栀 琀椀 砀뼀„⸀ഀ਀䠀渀栀 氀ﴀ
Loading...