Annie Hall (1977) Greek Subtitles


Neurotic New York comedian Alvy Singer falls in love with the ditzy Annie Hall.

Release:

IMDB: 8.1

Genders: Drama, Comedy, Romance

Countries: USA

Time: 93 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
31.3KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

Annie.Hall.1977.720p.HDTV.x264.YIFY

Create By
spyk_em
Comment
resynced Cleon's upload for HDTV YIFY release

List other Greek Subtitle

Greek Annie.Hall.1977.720p.BluRay.x264.YIFY 2 years ago 1 48.1KB تعديل لتتناسب مع نسخه yify
Greek Annie.Hall.1977.720p.HDTV.x264.YIFY 2 years ago 1 31.3KB resynced Cleon's upload for HDTV YIFY release
Greek Annie Hall.1977.Woody.Allen.GR 2 years ago 1 31.3KB

Subtitle Preview

1
00:00:53,343 --> 00:00:57,621
Äõï ãñéÝò óõæçôïýí
ó'Ýíá îåíïäï÷åßï.

2
00:00:58,263 --> 00:01:00,697
Áðáßóéï öáãçôü, ëÝåé ç ìéá.

3
00:01:01,143 --> 00:01:03,941
Êáé ôüóï ìéêñÝò ìåñßäåò,
áðáíôÜ ç Üëëç.

4
00:01:04,463 --> 00:01:09,093
'Åôóé êé ç æùÞ åßíáé ãåìÜôç
ìïíáîéÜ, äõóôõ÷ßá, âÜóáíá...

5
00:01:09,623 --> 00:01:12,581
...êáé ôåëåéþíåé ðïëý ãñÞãïñá.

6
Loading...