A Bug's Life (1998) Bulgarian Subtitles


A misfit ant, looking for "warriors" to save his colony from greedy grasshoppers, recruits a group of bugs that turn out to be an inept circus troupe.

Release:

IMDB: 7.2

Genders: Adventure, Comedy, Animation

Countries: USA

Time: 95 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
25.000
Files
1
File Size
35.1KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

a.bugs.life.1998.dvdrip.divx.internal-ffm

Create By
jjd
Comment
Това е първият ми преведен филм :) Намерих си го в нета. Много са зле, не ги теглете! Или ги теглете за да знаете какви субтитри да не правите!!!

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian A Bug's Life 1998 BDRip 1080p DTS multi- HighCode 2 years ago 1 40.8KB
Bulgarian a.bugs.life.1998.dvdrip.divx.internal-ffm 2 years ago 1 35.1KB Това е първият ми преведен филм :) Намерих си го в нета. Много са зле, не ги теглете! Или ги теглете за да знаете какви субтитри да не правите!!!

Subtitle Preview

1
00:00:45,720 --> 00:00:50,920
Óîëò Äèñíåé
ïðåäñòàâÿ

2
00:01:00,320 --> 00:01:05,920
ÆÈÂÎÒÀ ÍÀ
ÌÐÀÂÊÀÒÀ

3
00:02:02,760 --> 00:02:05,440
Íå, íå, íå.
Îõ, íå. îõ, íå.

4
00:02:05,520 --> 00:02:07,400
Èçãóáèõ ñå !
Êúäå å ëèíèÿòà ?

5
00:02:07,440 --> 00:02:10,320
Ïðîñòî ñå ïîÿâè.
Êàêâî äà ïðàâÿ ?

6
00:02:10,400 --> 00:02:12,360
- Ïîìîù !
Loading...