1492: Conquest of Paradise (1992) Greek Subtitles


Christopher Columbus' discovery of the Americas and the effect this has on the indigenous people.

Release:

IMDB: 6.5

Genders: Drama, Adventure, Biography

Countries: English

Time: 154 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
2
File Size
61.7KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

1492.Conquest.of.Paradise.1992.m480p.BluRay.x264-GubrakZ

Create By
Bobcat129
Comment

List other Greek Subtitle

Subtitle Preview

1
00:02:25,450 --> 00:02:29,732
500 ÷ñüíéá ðñéí, óôçí Éóðáíßá êõñéáñ÷ïý-
óå ï öüâïò êáé ïé ðñïêáôáëÞøåéò.

2
00:02:29,733 --> 00:02:33,145
Ç áíåëÝçôç ÉåñÜ ÅîÝôáóç...

3
00:02:33,146 --> 00:02:36,807
êáôáäßùêå ôïõò áíèñþðïõò ðïõ
ôïëìïýóáí íá ïíåéñåýïíôáé.

4
00:02:37,007 --> 00:02:39,852
¸íáò Üíèñùðïò ðñïêÜëåóå
ôçí åîïõóßá áõôÞ.

5
00:02:40,052 --> 00:02:44,680
Loading...